ساعت کاری: 21:00 - 9:00
شماره تماس : 93 33 811 933 (98+)
Image

دستگاه ها و پسوند های پشتیبانی شده توسط ویلکام 2019

ماشین های گلدوزی و پسوند های گلدوزی پشتیبانی شده توسط نرم افزار گلدوزی ویلکام 2019
ویلکام در نسخه جدید می تواند برای دستگاه های گلدوزی متنوعی از هر برند، فایل گلدوزی را تهیه و طراحی کند.
Wilcom ESL (*.ESL)
Hiraoka DAT (*.DAT)
Laesser MST (*.MST)
Saurer SLC (*.SAS)
Time & Space MJD (*.MJD)
Wilcom Plauen (*.T10)
Wilcom Saurer (*.T15)
Janome/Elna Digitizer MBX/EX V4.x (*.JAN)
Janome/Elna/Kenmore (*.JEF)
Janome/Elna/Kenmore (*.JEF+)
Janome/Elna (*.JPX)
Janome/Elna/Kenmore (*.SEW)
Elna (*.EMD)
BERNINA All-in-One Designs (*.ART*)
BERNINA USB Stick (*.EXP)
BERNINA Cross Stitch (*.ARX)
BERNINA All-in-One V8 (*.ART80)
BERNINA All-in-One V7 (*.ART70)
BERNINA All-in-One V6 (*.ART60)
BERNINA All-in-One V5 (*.ART50)
OESD All-in-One (*.ART42)
BERNINA All-in-One V4 (*.ART)
Brother/Babylock/Deco (*.PES)
Brother/Babylock/Deco (*.PEC)
Husqvarna/Viking/Pfaff (*.VP3)
Husqvarna/Viking/Pfaff (*.SHV)
Husqvarna/Viking/Pfaff (*.HUS)
Pfaff (*.PCS)
Pfaff (*.PCD)
Pfaff (*.PCQ)
Pfaff (*.PCM)
Singer (*.XXX)
Singer/Poem/Huskygram (*.CSD)
Design Templates (*.EMT, *.AMT*, *JMT)
Wilcom All-in-One Designs (*.EMB)
All-in-One Design Files (*.EMB, *.ART*, *.JAN)
All Machine Files (*.*)
All Embroidery Files (*.*)
Schiffli Embroidery Files (*.*)
Barudan FDR-3 (*.U??)
Happy (*.TAP)
Inbro (*.INB)
Melco (*.EXP)
Pfaff (*.KSM)
Tajima (*.TBF)
Tajima (*.DST)
Tajima (Barudan) (*.DSB)
Tajima (ZSK) (*.DSZ)
Toyota (*.100)
ZSK TC (*.Z??)
Melco Condensed (*.CND)
Great Notions (*.GNC)
Wilcom (*.INP)
APS Stitch Format (*.STC)
Bits & Volts (*.BRO)
Datastitch (*.STX)
Nova (*.DSN)
Proel DOS (*.PUM)
Proel Win (*.PMU)
Wilcom DOS (*.ESD)
Tajima (*.101)
Barudan (*.T03)
Zangs (*.T04)
ZSK (*.T05)
Pfaff (*.T09)
Yongnam GemMaster V2.9 (*.YNG)
Wilcom EMB Clipart (*.EMC)
Wilcom Cross Stitch (*.EMX)
Wilcom ESS (*.ESS)
logo-samandehi
مشاوره رایگان تک اسمارت - 93 33 811 933 (98+)